Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TRUCKCENTER APELDOORN
(gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland)

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de genoemde termen de volgende betekenis:
‘Truckcenter Apeldoorn’: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Truckcenter Apeldoorn BV, gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08165212;
‘Klant’: de contractspartij van Truckcenter Apeldoorn;
‘Overeenkomst’: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Truckcenter Apeldoorn en Afnemer waarbij Truckcenter Apeldoorn vrachtwagens en toebehoren, kranen en andere zaken aan Afnemer verkoopt of diensten aan Afnemer verleent.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten (inclusief vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten) tussen Truckcenter Apeldoorn en Klant.
2. Truckcenter Apeldoorn wijst de toepasselijkheid van door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.
3. Mocht één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
4. Indien de Klant heeft aangegeven dat de zaak aan bepaalde specificaties en/of voorwaarden moet voldoen, en Truckcenter Apeldoorn nooit schriftelijk heeft bevestigd dat de zaak aan deze specificaties en/of voorwaarden voldoet, wordt de Klant geacht deze voorwaarden niet meer te stellen als de Overeenkomst tot stand komt. hoe dan ook.
5. Indien deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands aan de Klant worden verstrekt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van tegenstrijdigheid.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Truckcenter Apeldoorn zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.
2. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan specificaties die niet uitdrukkelijk schriftelijk door Truckcenter Apeldoorn zijn bevestigd.
3. De Overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen zodra Truckcenter Apeldoorn de Overeenkomst schriftelijk heeft gesloten of met de uitvoering daarvan is begonnen.

Artikel 4. Prijzen
1. De door Truckcenter Apeldoorn opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen en eventuele andere bijkomende kosten.
2. Truckcenter Apeldoorn is, ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien er een wijziging plaatsvindt in één van de prijsbepalende factoren.
3. De Klant heeft geen recht om de Overeenkomst op grond van het bepaalde in het vorige lid te ontbinden, tenzij de aanvankelijk overeengekomen prijs met meer dan 10% wordt verhoogd.

Artikel 5. Betaling
1. De Klant is verplicht de volledige koopprijs vóór levering te voldoen.
2. De betalingstermijn van de facturen van Truckcenter Apeldoorn bedraagt 14 dagen.
3. Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft, is de Klant over het openstaande bedrag direct de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.
4. Indien betaling na eerste schriftelijke aanmaning van Truckcenter Apeldoorn uitblijft, is de Afnemer aan Truckcenter Apeldoorn, naast rente, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 10% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 500,-.
5. De Klant is niet gerechtigd de betaling van enige vordering van Truckcenter Apeldoorn uit welke hoofde dan ook op te schorten, te verrekenen of uit te stellen.
6. De Klant doet afstand van eventuele retentierechten waarop de Klant voor rekening van Truckcenter Apeldoorn een beroep kan doen.

Artikel 6. Levering
1. De door Truckcenter Apeldoorn opgegeven leverdatum is slechts een indicatie. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
2. Levering vindt plaats op de bedrijfslocatie van Truckcenter Apeldoorn
3. Het transport vindt plaats voor rekening en risico van de Klant, indien Truckcenter Apeldoorn op verzoek van de Klant voor verzending van de zaken zorg draagt. Truckcenter Apeldoorn sluit geen transportverzekering af.
4. Indien artikelen worden geëxporteerd, is de Klant verantwoordelijk voor alle formaliteiten die nodig zijn om de artikelen te exporteren en de artikelen in het land van beoogde bestemming te importeren. Alvorens de Overeenkomst te sluiten, is de Klant verplicht na te gaan welke formaliteiten moeten worden nageleefd. Indien export of import onmogelijk blijkt (bijvoorbeeld omdat bepaalde documenten zoals kentekenbewijzen of kentekenbewijzen ontbreken of om welke andere reden dan ook), komt dit voor rekening en risico van de Klant. In dat geval zal Truckcenter Apeldoorn de artikelen niet terugnemen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Truckcenter Apeldoorn behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle, zowel betaalde als onbetaalde, artikelen totdat de Klant voor alle verkochte artikelen de volledige koopprijs heeft betaald.

Artikel 8. Garanties en gebreken
1. Na het sluiten van de koopovereenkomst wordt de Klant geacht bekend te zijn met alle voor de Klant relevante specificaties van de gekochte zaak.
2. De Klant is zich ervan bewust dat Truckcenter Apeldoorn geen vrijwaring kan bieden tegen verborgen gebreken en de levensduur van de verkochte zaken niet kan garanderen. Truckcenter Apeldoorn verleent geen enkele vorm van garantie.
3. De Klant mag de artikelen uitgebreid testen voordat hij deze aanschaft.
4. De Klant aanvaardt de gekochte zaken in de staat waarin zij zich, inclusief eventuele bekende of verborgen gebreken, bevinden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.
5. Na ontvangst van het artikel kan de Klant geen beroep meer doen op eventuele gebreken aan het artikel.
6. Het is niet mogelijk om gekochte artikelen te ruilen.

Artikel 9. Beëindiging
1. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeit, alsmede indien de Klant in liquidatie verkeert, surséance van betaling heeft gekregen of in een andere insolventieprocedure is uitgesproken op Klant van toepassing zijn, is Truckcenter Apeldoorn gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder enige ingebrekestelling te ontbinden, zulks zonder dat Truckcenter Apeldoorn gehouden is tot schadevergoeding en onverminderd de rechten die Truckcenter Apeldoorn toekomt, waaronder het recht om schadevergoeding eisen van de Klant.
2. Bij ontbinding of ontbinding van de Overeenkomst is de Klant aan Truckcenter Apeldoorn een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de koopprijs, onverminderd het recht van Truckcenter Apeldoorn op schadevergoeding. Indien Klant een aanbetaling heeft gedaan die groter is dan 30% van de koopprijs, is de boete gelijk aan de gedane aanbetaling, onverminderd het recht van Truckcenter Apeldoorn op schadevergoeding.
3. Indien Klant een aanbetaling heeft gedaan en de Overeenkomst wordt ontbonden of vernietigd, is Klant als boete de volledige aanbetaling aan Truckcenter Apeldoorn verschuldigd, onverminderd het recht van Truckcenter Apeldoorn op schadevergoeding.
4. De Klant doet afstand van het recht om iedere overeenkomst met Truckcenter Apeldoorn om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te vernietigen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.3.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Truckcenter Apeldoorn is jegens de Klant niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant of uit welke andere hoofde dan ook, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Truckcenter Apeldoorn.
2. Indien Truckcenter Apeldoorn jegens Klant aansprakelijk zou zijn, is Truckcenter Apeldoorn uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit haar handelen. Truckcenter Apeldoorn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals winstderving, vertragingsschade, schade als gevolg van het gebruik van de door Truckcenter Apeldoorn verkochte artikelen en schade als gevolg van ongevallen veroorzaakt door of met door Truckcenter Apeldoorn verkochte artikelen.
3. Truckcenter Apeldoorn is niet aansprakelijk voor onjuiste kilometerstanden en/of bouwjaren van de verkochte voertuigen.
4. De aansprakelijkheid van Truckcenter Apeldoorn is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de onderliggende overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 50.000,-.

Artikel 11. Overmacht
1. In geval van overmacht is Truckcenter Apeldoorn gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Het begrip overmacht, zoals bedoeld in dit artikel, heeft betrekking op alle inbreuken op de Overeenkomst, die redelijkerwijs niet aan Truckcenter Apeldoorn kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, maar is niet beperkt tot, tekortkomingen die het gevolg zijn van een brandstofcrisis of grondstoffencrisis, oorlog, opstand, epidemie, dierziekte, weersomstandigheden of overheidsingrijpen.

Artikel 12. Toepasselijk recht
1. Op alle geschillen die tussen Truckcenter Apeldoorn en de Klant ontstaan, is Nederlands recht van toepassing en zullen deze geschillen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?